T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kümelenme Projesi

Kümelenme Destek Programının genel hedefleri aşağıdaki gibidir:Türk sanayisinin rekabet edebilirliğinin, yenilikçiliğinin ve verimliliğinin yükseltilmesi,Küresel ihracattan daha fazla pay alınması,Ağırlıklı olarak yüksek teknolojili ürünlerin üretilmesi,Nitelikli işgücüne sahip ve aynı zamanda çevreye ve topluma duyarlı bir sanayi yapısına dönüştürülmesi.

Paydaş Kurumlar :
Ankara Sanayi Odası (ASO)
Yıldırım Beyazit Üniversitesi (YBU)
OSTİM OSB Müdürlüğü (OSTİM OSB)
OSTİM Vakfı
OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi
Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası (SEİS)
OSTİM Teknopark A.Ş.
Hacettepe TeknokentODTÜ Teknokent
Kırıkkale Üniversitesi
Başkent Üniversitesi
Yıldırım Beyazit Üniversitesi Küme
Akademisi ve Rekabet Araştırmaları Merkezi
Özel Hastaneler Birliği
Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı

Projenin Vizyonu:

Tıbbi Cihaz sektöründe rekabetçi değer zincirini ve yenilikçi potansiyeli ortaya koyarak ulusal ve yakın coğrafyada üretim, Ar-Ge, Ür-Ge ile yüksek teknoloji odağı olmak, firmalar arasında iletişim, iş/güç birliği ve rekabetçiliği artırmak, yerli üretimin katma değerini yükselterek milli markalar oluşturmaktır.

Amaçlar:

Nitelikli tedarikçi / imalat kalitesi yüksek yerli ürünler

Güçlü üretici, yan sanayi ve tedarikçiler

İletişim – iş / güç birliği