Küme Hakkında

Kısa Tarihçe

Bölgesel bir kalkınma modeli olan kümelenme modeli ile sağlık sektöründe üretim yapan firmalar ve destekleyici kuruluşlarıyla Ostim Medikal Sanayi Kümelenmesi, 2007 Yılında Platform olarak çalışmalarına başlamış, 2011 yılında dernek statüsü almıştır. 2007 yılından bu yana üye sayısını 90’ın üzerine çıkararak Medikal sektöründe birçok farklı alanda üretim yapan firmaya ulaşmıştır.

Yönetim Kurulu Başkanları

2011 - 2012 : Kayhan Kayan

2012 - 2014 : Murat Ataman

2015 - 2016 : İlhan Şahin 

2016 - 2018 : Fatin Dağçınar

2018 - 2021 : Fatin Dağçınar

2021 - 2023 : Fatin Dağçınar

2023 - 2026 : Fatin Dağçınar 

Aynı sektörde faaliyet gösteren, yatay/dikey bağlantılı işletmelerin ve destekleyici kurumsal yapıların (üniversiteler, odalar, sektörel örgütler, ilgili kamu kurumları gibi) belirli bir coğrafi bölgedeki örgütlü yoğunlaşmasıdır. İlgili tüm kurumların ortak stratejiler doğrultusunda oluşturulmuş bir altyapı üzerinde, eşit temsil ve ortak akılla yönettiği kümelenme çalışmalarında hedef ortaklaşa rekabetle sektördeki pazar payını arttırmaktır.

Kümelenmenin KOBİ’lere getirileri

 • Ortak sorun ve ihtiyaçların belirlenmesi,
 • Ortak sorunların çözümüne yönelik projeler ve lobi faaliyetleri,
 • Maliyetlerin paylaşımı,
 • Personel niteliklerinin geliştirilmesi,
 • İnovasyon kapasitesinde artış,
 • Ticaret hacminde artış,
 • Yeni pazarlara giriş.

Kümelenmenin üniversiteye getirileri

 • Sanayi ihtiyaçlarının tespiti ve bu tespitler doğrultusunda konumlanma,
 • Teknoloji transferi,
 • Uygulamalı ar-ge,
 • İhtisaslaşmış eğitim.
 • Kümelenmenin ülkeye getirileri
 • Rekabetçi sektörlerin desteklenmesi ile kısıtlı kaynakların etkin kullanılması,
 • Bölgesel cazibe alanlarının oluşması,
 • Bölgesel ihtisaslaşma,
 • Kamu, sanayi ve üniversite arasındaki iletişimi ve koordinasyonu sağlayacak uygun bir platform.

Medikal Sanayinde Ostim’in Rekabet Avantajları


Ostim’de faaliyet gösteren sektörlerin uluslar arası rekabetçilik düzeyinin araştırılması başlığıyla 2007 yılında tamamlanan “Ostim Rekabetçilik Analizi”nin en önemli sonuçlarından birisi de ülkemiz açısından stratejik öneme sahip medikal cihaz pazarının Ostim’de kuruluşundan bu yana gelişmiş olan medikal sanayisi için bir rekabet fırsatı içermesiydi. Medikal pazarına ve sanayisine genel olarak baktığımızda sektörün;

 • Yurt içi ve yurt dışında sürekli büyüyen bir pazara sahip olması,
 • Katma değeri yüksek, yenilikçi üretime açık olması,
 • Ülkemizde halen % 85 dışa bağımlı olmakla birlikte Millileştirme ihtiyacının zorunlu olduğu stratejik ve bu nedenle milli politikalarla desteklenen bir sektör olması, pazarın büyüklüğü ve cazibesi hakkında oldukça önemli fikirler vermiştir.


Bu fırsat ve fikirden yola çıkarak, yerel dinamiklerimize baktığımızda şu rekabetçi özelliklerimizi somut olarak görebiliriz.

 • Ankara ve özellikle Ostim, medikal sektöründe önemli sayıda firma ve üretim hacmine sahiptir.
 • Ostim’de sektörü destekleyecek üretim çeşitliliği ve işkolları mevcuttur.
 • Ankara, sağlık sektörü alıcıları açısından önemli bir merkezdir.
 • Ostim, karar verme mekanizmalarına yakındır.
 • Ankara, sektörün yenilikçiliğini destekleme gücüne sahip önemli üniversitelere sahiptir.
 • Sağlık sektöründe güçlü bir merkez olmak Ankara’nın yerel kalkınması içinde önemli bir rekabet fırsatıdır.
 • Medikal sanayi ile yapısal anlamda büyük benzerlikler gösteren ve bir çok yenilikçi ürünün geliştirilmesinde etkin rolü olan Savunma sanayi de Ostim’de mevcut olup, medikal sanayini destekleyici niteliktedir.
 • Ankara, Büyük boyutlarda sağlık harcamaları yapan özellikle Ortadoğu, Arap ve Afrika ülkeleri bağlantıları açısından önemli bir merkezdir.

Bu araştırma sonucunda somutlaşan rekabet avantajlarımız doğrultusunda Medikal Sektörü Ostim’in kaynaklarını yönelttiği hedef sektörlerden biri olarak seçilmiş ve sektörün kalkındırılmasında kümelenme modeli esas alınmıştır.

Related Documents