TÜBİTAK 1003 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Desteklem Programı Hakkında

Ekleme Tarihi 14.02.2017

Değerli Küme Üyelerimiz,

Sizleri TÜBİTAK 1003 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı hakkında bilgilendirmek isterim. Aşağıda ki linkte daha detaylı bilgi bulabilirsiniz.

https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-1003-oncelikli-alanlar-ar-ge-projeleri-destekleme-programi

PROGRAM HAKKINDA

Bu destek programının amacı, Ulusal Bilim Teknoloji ve Yenilik Stratejisi çerçevesinde belirlenecek öncelikli alanlarda sonuç odaklı, izlenebilir hedefleri olan, ilgili bilim/teknoloji alanlarının dinamiklerini gözeten ve yurt içinde yapılan Ar-Ge projelerini desteklemek ve bu projeler arasında eşgüdüm sağlamaktır.

PROJE SÜRESİ

Küçük Ölçekli projelerin süresi en fazla 24 ay,
Orta ve Büyük Ölçekli projelerin süresi en fazla 36 aydır.
PROJE BÜTÇESİ

2016 yılı için, her üç ölçekte ayrı ayrı desteklenecek projeler için destek alt ve üst limitleri (Burs dahil, Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ), Kurum hissesi ve yurtdışı araştırmacı giderleri hariç) aşağıdaki gibi belirlenmiştir.
Küçük Ölçekli projeler : 500.000 TL’ye kadar
Orta Ölçekli projeler : 500.001 - 1.000.000 TL
Büyük Ölçekli projeler : 1.000.001 - 2.500.000 TL

Talep edilebilecek toplam makine-teçhizat, hizmet alımı ve burs miktarlarının üst sınırları, çağrı özelinde belirlenerek çağrı duyurularında ilan edilen tutarları aşmamalıdır.
Proje bütçe kalemleri arasında projenin özelliğine bağlı olarak dengeli bir dağılım gözetilir.
Özel sektörün yer aldığı projelerde ilgili özel kuruluşa verilecek makine-teçhizat bedelinin % 50’si TÜBİTAK tarafından karşılanır.
Altyapı oluşturmaya yönelik olan projeler desteklenmez.
Proje yürütücüsü, araştırmacı ve proje danışmanlarına 2016 yılında ödenebilecek PTİ üst limitleri aşağıdaki gibidir:
Proje yürütücüsü için : 2.000 TL/ay
Proje yöneticisi için : 2.500 TL/ay
Araştırmacı için : 1.000 TL/ay
Danışman için : 1.500 TL/yıl (Araştırmacıların toplam alacağı PTİ miktarı, proje yürütücüsünün alacağı toplam PTİ’yi geçmemek üzere, projeye yapacakları katkı oranları dikkate alınarak hesaplanır.)

Orta ve Büyük Ölçekli projelerde alt proje PTİ hesaplamasında ilgili alt projenin süresi dikkate alınır.​
Orta ve Büyük Ölçekli projelerde her bir alt proje yürütücüsü ve araştırmacıları aynı PTİ oranlarından faydalanabilirler.
Bu destek programı kapsamında desteklenen Orta ve Büyük Ölçekli projelerde Yurt içi ve/veya yurt dışı bilimsel toplantılara katılım/çalışma ziyareti için verilecek destek miktarı Bilim Kurulunca 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında belirlenen limitlerin sırasıyla en fazla 2 ve 3 katı olabilir.
Bu destek programı kapsamında beklenen proje çıktılarının ilgili paydaşlar ile paylaşılmasına yönelik yapılacak toplantı, çalıştay vb. çalışmalar için proje bütçesinde en fazla 30.000 TL’ye kadar ödenek talebinde bulunulabilir.
SÜREÇ:
Amaç ve hedefleriyle birlikte Çağrı programının oluşturularak proje destek çağrısına çıkılacak konuların ve çağrıya özel hususların belirlenmesinde, projelerin değerlendirme ve izleme sürecinde, yıllık çağrı programı raporlarının oluşturulması ve TÜBİTAK’a sunulmasında, çağrı programının değerlendirilerek devamı, sonlandırılması veya yeni çağrı konularının belirlenmesi vb. hususlarda TÜBİTAK’a öneri getirmekle sorumlu olmak üzere, ilgili GYK, DK üyeleri, kamu ve özel sektör temsilcileri vb. ile TÜBİTAK uzmanlarından Çağrı Programı Danışma Kurulu (ÇPDK) oluşturulur.

Proje önerileri; TÜBİTAK tarafından belirlenen proje değerlendirme kriterleri çerçevesinde ilgili Grup tarafından değerlendirilir. Değerlendirme sürecinde gerekli görüldüğü hallerde TÜBİTAK tarafından yerinde inceleme yapılır.

Ayrıca, proje ile ilgili görüşme yapmak üzere Yürütücü(ler) davet edilebilir. Yapılacak bu görüşme; projenin amacını, yöntemini, takvimini, beklenen sosyal ve ekonomik faydalarını, başarı kriterlerini, TÜBİTAK’tan talep edilen desteğin kapsamını ve gerekli diğer hususları kapsayabilir.

Birinci aşamada;

Proje önerisi birinci aşama başvuru formu ve gerekli diğer belgeler Araştırma Destek Programları Başkanlığı tarafından ön incelemeden (*) geçirilir.
Belirtilen şartlara ve formata uygun olan proje önerileri ÇPDK’ya iletilir. ÇPDK tarafından yapılan ön değerlendirme sonucunda ikinci aşamaya alınacak proje önerileri belirlenir.
İlgili Grup tarafından öneri sahiplerinden, projelerin ikinci aşama başvuru formunu hazırlamaları ve belirlenen tarihe kadar göndermeleri istenir.
İkinci aşamada;

Bu aşamaya girmeye hak kazanan proje sahipleri ikinci aşama proje önerisi başvuru formunu doldurarak önceden belirlenen ve duyurusu yapılan süre içerisinde başvurusunu yapar. Ayrıca belirlenen tarihlerde gerekli formlar ve ek belgeler ARDEB’e iletilir.
ARDEB tarafından ön inceleme yapılır ve ilgili Gruba iletilir (*).
Proje önerileri gerektiğinde ÇPDK’nın görüşü alınarak ilgili Grup tarafından oluşturulan panellerde değerlendirilir.
Proje önerileri panellerden aldıkları puanlara göre listelenerek, GYK puanları/görüşleri ile birlikte Başkanlığa sunulur. Kesinleşen karar, gerekçesiyle birlikte yürütücüsü/yöneticisine bildirilir.
Desteklenmesine karar verilen projeler TÜBİTAK internet sayfasından ilan edilir.
İzleme Süreci

Projenin, ilgili esaslar ve TÜBİTAK mevzuatına uygun olarak, belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda yürütülüp yürütülmediği; proje yürütücüsü/yöneticisi tarafından hazırlanan gelişme raporları ile izlenir. Gerektiğinde TÜBİTAK tarafından yerinde inceleme yapılabilir.

Gelişme raporu dönemleri altı aydan az ve bir yıldan çok olmamak üzere sözleşmede belirlenir. Gelişme raporları ve sonuç raporu proje yürütücüsü/yöneticisi tarafından sözleşmede belirtilen süreler içerisinde TÜBİTAK’a gönderilir.

TÜBİTAK, gerekli gördüğünde projenin gelişimini bilimsel, teknik, idari ve mali açılardan incelemek, denetlemek ve değerlendirmek üzere, belirleyeceği kişileri proje izleyicisi olarak görevlendirebilir.

Fikrî ve sınaî mülkiyet hakları

Bu destek programı kapsamında desteklenen projelerde, ?Proje Teşvik Ve Destekleme Esaslarına İlişkin Yönetmelik Uyarınca Desteklenen Projelerde Uygulanacak Fikri Haklar Esasları? hükümleri uygulanır. Özel Kuruluşun yer aldığı projelerde fikri hak sahipliği, ilgili özel kuruluşun proje ekibinde yer alan personelinin fikri hak sahipliğine ilişkin oranları nispetinde tüzel kişiliğe ait olur.

Ancak, bu destek programı kapsamındaki projelerin farklı kurum ve kuruluşlar ile ortaklaşa desteklenmesi halinde, anılan kurum ve kuruluşlarla imzalanacak işbirliği protokollerinde yer alacak hükümler uygulanır.

(*) Belirlenen kriterlere uygun olarak hazırlanmayan, bu kriterlerden herhangi birini sağlamayan proje önerileri bilimsel değerlendirmeye alınmadan iade edilir.